เมนู

สื่อสงฆ์ไทยไกลโรค

สื่อของโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค มีสื่อชุดหลัก ชื่อว่าสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 เป็นชุดสื่อรวม 9 ชิ้น สำหรับพระสงฆ์ และฆราวาสที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่สามารถนำไปใช้ได้ นอกจาก นั้นยังมีสื่อสำหรับพระสงฆ์ ฆราวาส แม่ค้า แม่ครัว และสามเณรจัดกลุ่มไว้ด้วย รูปแบบสื่อเหล่านี้มีทั้งโปสเตอร์ หนังสือ คลิปสั้น และสื่อเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสามเณร ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดและนำไปใช้เพี่อสร้างเสริมภาวะโภชนาการที่ดีของพระสงฆ์และสามเณรได้

สื่อเณรกล้าโภชนาดี
นโยบายคุกกี้
ช่องทางติดตาม
© สงวนลิขสิทธิ์ 2022